تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  استانداردهای مورد نیاز

  ردیف                                                           عنوان                                                                               مرحله        
   1        روش آزمون تعیین ایمنی بسته‌ بندی‌های مواد غذایی بر پایه فناوری نانو                                               پیشنهاد

  2        فناوری نانو - مدیریت ریسک نانو مواد مهندسی شده در محیط های شغلی - قسمت اول : نگرش و اصول      پیشنهاد

  3       فناوری نانو - تعیین مشخصات نانو ذرات طلا برای نمایش سمیت ویژه نانو مواد با روش FT-IR               پیشنهاد

  4       فناوری نانو - ارزیابی ریسک نانو مواد                                                                                       پیشنهاد

  5      فناوری نانو - راهنمای تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی مواد نانو مقیاس برای سنجش سمیت                  پیشنهاد

  6      فناوری نانو - تعاریف مربوط به درمان و تشخیص برای سلامتی                                                        پیشنهاد