تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  برنامه راهبردی شبکه


  filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

  ترسیم آینده ای روشن برای انسان و محیط زیست با استفاده از نانوتکنولوژی 


  filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

  1. حفظ سلامتی انسان و محیط زیست
  2. بکارگیری علوم مختلف در جهت ارزیابی خطرات احتمالی نانو تکنولوژی و مدیریت مخاطرات ناشی ازآن
  3. گسترش تکنولوژیهای مفید بر پایه نانو  filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2

  1.  شبکه سازی متخصصین و محققین و مراکز علمی و صنعتی فعال در حوزه ایمنی، سلامت و محیط زیست
  2. کمک به تعیین اولویت های ملی در راستای ماموریت شبکه و اجرای آن با هماهنگی و همگرا نمودن تحقیقات بین متخصصین و مراکز تحقیقاتی عضو
  3.  زمینه سازی جهت تدوین استاندارد های ملی و بین المللی و نیز انطباق و بومی سازی استانداردهای معتبر بین المللی در کشور
  4.  پشتیبانی کشور در تدوین مقررات، آیین نامه ها ، استاندارد های مرتبط با ایمنی ، سلامت و محیط زیست محصولات و فراورده های نانو
  5. ارتقاء سطح توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری کشور در حوزه های مرتبط

  *این شبکه سرعت بخشیدن به ارتقاء سطح علمی و تکنیکی متخصصین کشور در زمینه ایمنی نانو
  را به عنوان مسیر درست و پویا در جهت توسعه و پیشرفت سریع علم نانو مواد و نانو
  تکنولوژی در کشور می داند .