تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  شورای راهبردی

  شورای راهبردی شامل  7 نفر عضو اصلی از متخصصین مرتبط نانو بوده که عضویت آنها دو سالانه می باشد و توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تعیین می گردند . شورای راهبردی شبکه دارای وظایفی از قبیل موارد زیر است:


  - تدوین و بازنگری اساسنامه

  - تدوین و تصویب سیاست ها و طرح های تحقیقاتی کلان و بازنگری سالانه آنها

  - تدوین و تصویب آیین نامه های داخلی نظارتی برکمیته های تخصصی- اجرایی

  - انتخاب و پیشنهاد مدیر شبکه به ستاد توسعه فناوری نانو و تعیین وظایف و اختیارات و نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله

  - استماع گزارش عملکردمالی وفعالیتهای سالانه شبکه و تصویب برنامه های سال آینده