تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  کارگروه تخصصی ایمنی شغلی

  *کارگروه تخصصی ایمنی شغلی


  این کارگروه در حوزه های آموزش، تدوین و ایجاد زیرساختهای لازم در زمینه ایمنی محیطهای شغلی مانند آزمایشگاهها و کارخانجات که با نانومواد در ارتباط هستند، فعالیت می کند.

  اهم محورهای فعالیت این کارگروه عبارت است از:

  - ارزیابی پروسه ها و عوامل موثر بر میزان مواجهه با نانو مواد

  - شناسایی جمعیت های مواجه با نانو مواد

  - توصیف عوارض مواجهه با هریک از نانو مواد

  - پایش عوارض بهداشتی جمعیت های مواجه

  - تلفیق اطلاعات شاخص ریسک، شناسایی خطر، ارزیابی مواجهه و روشها و مدلهای ارزیابی ریسک به منظور ارزیابی ایمنی نانو مواد

  - شناسایی و کنترل میزان مواجهه با نانو مواد در محیط های کاری

  - تدوین دستورالعملها و استانداردهای شغلی مواجهه با نانوذرات برای گروههای مختلف