تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  کارگروه تخصصی سلامت انسان

  *کارگروه تخصصی سلامت انسان


  این کارگروه در حوزه های سلامت و ایمنی نانومواد و محصولات فناوری نانو در حوزه های مختلف آرایشی و بهداشتی، غذایی وکشاورزی و دارویی فعالیت می کند.

  اهم محورهای فعالیت این کارگروه عبارت است از:

  - تحقیقات-in vitro in vivo جهت تعیین و یا پیشگویی پاسخهای بدن انسان به نانو مواد

  - اندازه گیری و تعیین مشخصات نانو مواد در محیط های بیولوژیکی

  - بررسی ارتباط بین خواص فیزیکو شیمیایی نانو مواد وفاکتورهایی نظیر جذب، توزیع، متابولیسم و دفع و ... در بدن انسان

  - بررسی ارتباط بین خواص فیزیکو شیمیایی نانو مواد و میزان ورود به بافتهای مختلف بدن انسان

  - نحوه پاسخ بدن انسان به نانو مواد در سطح مولکولی، سلول، بافت، ارگانها و تمام بدن

  - بررسی نحوه تاثیر نانو مواد بر فاکتور های موثر بر سلامتی در مراحل مختلف زندگی