تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  کارگروه تخصصی ایمنی زیست محیطی

  *کارگروه تخصصی ایمنی زیست محیطی


  یکی از کارگروه های تخصصی شبکه کارگروه ایمنی زیست محیطی است، این کارگروه در زمینه های تدوین آئین نامه ها، استانداردها و راهنماهای مورد نیاز در حوزه مسائل زیست محیطی فناوری نانو و ایمنی محصولات کشاورزی فعالیت می کند.

  اهم محورهای فعالیت این کارگروه عبارت است از:

  - ارزیابی منابع اصلی نانو مواد در محیط زیست و راه های ورود به آن

  - شناسایی فاکتور های موثر بر انتقال نانو مواد در محیط زیست

  - بررسی نحوه انتقال نانو مواد در شرایط گوناگون زیست محیطی

  - بررسی میزان تاثیر نانو مواد مهندسی شده بر افراد یک گونه و قابلیت اجرای تستهای شماتیک

  - بررسی تاثیر نانو مواد مهندسی شده برجامعه انسانی و سایر بخشهای اکوسیستم

  - ارزیابی چرخه عمر نانو مواد

  - مدیریت ریسک نانو مواد و ارائه چهارچوبهای کاری