تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  تاریخچه

  * تاریخچه  با توجه به ضرورت رعایت مسائل بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در حوزه فناوری نانو در ابتدای سال 1390 در کمیته استاندارد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو پیشنهاد تشکیل شبکه ایمنی نانو مطرح گردید. هدف از ایجاد این شبکه، فراهم آوردن بستری مناسب برای مجموعه پژوهشگران حقیقی و مراکز مرتبط علاقمند در کشور بود که با پیوستن به این شبکه فعالیتهای خود را در حوزه ایمنی نانو در چارچوب برنامه های معین و تحت مدیریت شبکه، حول تدوین استانداردها، دستورالعملها و آیین نامه های ایمنی و زیست محیطی فناوری نانو متمرکز و همگرا نمایند. بر این اساس مجموعه شبکه ایمنی فناوری نانو ایران در یک چشم انداز میان مدت قادر خواهد بود تا نقش بسیار مهمی را در راستای توسعه ایمن تولید محصولات و فراورده های نانو فناوری ایفا نماید.
  مطالعات اولیه مشتمل بر شناسایی متخصصین و مراکز فعال در این حوزه، طراحی و تدوین اساسنامه، تشکیل شورای موسسین و سپس شورای راهبردی و بررسی برنامه های کلان و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شبکه در طی ماههای پایانی همان سال به نتیجه نهایی نزدیک گردید.
  این شبکه رسما فعالیت خود را از تابستان 1391 آغاز کرده است و در حال حاضر در زمینه های آموزش، تدوین استانداردهای و آئین نامه ها و ایجاد زیر ساختهای لازم در حوزه فناوری نانودر حال فعالیت می باشد.