تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  معرفی شبکه و کارگروه های تخصصی

  شبکه ایمنی نانو ایران دارای 3 کارگروه تخصصی می‌باشد که به صورت متناظر با کمیته استانداردسازی فناوری نانو فعالیت می‌کنند. در این کارگروه‌ها حدود 40 نفر از اساتید دانشگاه‌ها عضویت دارند.

  شبکه ایمنی نانو عبارت است از مجموعه ای از پژوهشگران حقیقی و مراکز مرتبط علاقمند که در چارچوب برنامه های معین و تحت مدیریت شبکه، حول تدوین استانداردها، دستورالعملها و آیین نامه های ایمنی و زیست محیطی فناوری نانو فعالیت می نماید. بعلاوه اعضای این شبکه در چارچوب پروتکل های مشخص با یکدیگر همکاری نموده و نتایج حاصل در بستر شبکه مبادله شده تا به ایجاد هم افزایی و انباشت دانش انجامیده و زمینه های لازم برای پشتیبانی کشور در حوزه تنظیم مقررات و آیین نامه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست را فراهم سازد.
  شبکه ایمنی نانو ضمن فعالسازی و بکارگیری توان علمی و تحقیقاتی کشور نقش بسیار مهمی را در راستای توسعه ایمن تولید محصولات و فراورده های نانو فناوری ایفا می نماید. همچنین شبکه با فراهم آوردن زیرساختهای لازم و نیز شبکه سازی محققین و متخصصین فعال مراکز علمی و صنعتی در داخل و خارج از کشور در راستای اهداف تعیین شده فعالیت می نماید.

  *اهداف شبکه ایمنی نانو مواد:
  -1- شبکه سازی متخصصین و محققین و مراکز علمی و صنعتی فعال در حوزه ایمنی، سلامت و محیط زیست
  -2- کمک به تعیین اولویت های ملی در راستای ماموریت شبکه و اجرای آن با هماهنگی و همگرا نمودن تحقیقات بین متخصصین و مراکز تحقیقاتی عضو
  -3-زمینه سازی جهت تدوین استاندارد های ملی و بین المللی و نیز انطباق و بومی سازی استانداردهای معتبر بین المللی در کشور
  -4- پشتیبانی کشور در تدوین مقررات، آیین نامه ها ، استاندارد های مرتبط با ایمنی ، سلامت و محیط زیست محصولات و فراورده های نانو
  -5- ارتقاء سطح توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری کشور در حوزه های مرتبط

  *اولویتهای پژوهشی شبکه در سال 92-1391

  اولویتهای تحقیقاتی شبکه در سال اول شامل موارد زیر می باشد:

  1- زیر ساختهای لازم جهت اندازه گیری نانو مواد
  2- تخمین میزان مواجهه انسانی با نانو مواد
  3- سلامت جامعه و نانو مواد
  4- محیط زیست و نانو مواد
  5- متد های تخمین ریسک نانو مواد و مدیریت آن
  6- انفورماتیک و شبیه سازی کامپیوتری

  * عناوین و حوزه فعالیت  کارگروه‌های تخصصی شبکه ایمنی نانو به شرح زیر است:

  - کارگروه  Environmental Safety
  - کارگروه  Human Health
  - کارگروه Occupational Health