تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  انتشار گزارشی درباره ارتباط خواص فیزیکی و شیمیایی نانومواد با سمیت منابع آبی و آبزیان توسط آلمان

  تاریخ : 1396/09/22 تعداد بازدید : 229
  آژانس ملی محیط زیست آلمان(UBA) گزارشی با عنوان " ملاحظات مربوط به دسته بندی نانومواد با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی و سمیت ایجاد شده در منابع آبی و آبزیان" در 17 نوامبر 2017 منتشر کرد.
  طبق این گزارش، با توجه به تنوع نانومواد موجود، تلاش برای بررسی سرنوشت و اثرات زیست محیطی این مواد بسیار گسترده خواهد بود که اهمیت گروه بندی این مواد را نشان می دهد.
  هدف این پروژه، ایجاد ارتباط بین خواص فیزیکی و شیمیایی نانومواد و سمیت زیست محیطی ایجاد شده به عنوان اساسی برای گروه بندی می باشد. در این گزارش سیر تکاملی فرآیند دسته بندی نانومواد با توجه به اثرات زیست محیطی آنها و با تمرکز بر سمیت منابع آبی و آبزیان نیز ارائه شده است. این پروژه شامل پنج مرحله کلی است:
  1) چهارده نوع نانوماده با توجه به معیارهای از پیش تعیین شده انتخاب شدند. این مواد، از زیر مجموعه های مختلف نقره، اکسید روی، دی اکسید تیتانیوم، اکسید سدیم و مس بودند.
  2) خواص فیزیکی و شیمیایی این مواد در محیط آبی و در سایر محیط های مورد سنجش تعیین شد.
  3) بر اساس نتایج، فرضیه های مربوط به سمیت زیست محیطی فرموله شد.
  4) این فرضیه ها با استفاده از نانومواد انتخاب شده در سه نوع آزمایش سمیت شناسی زیست محیطی (سمیت آبی با جلبک، دافنی و جنین ماهی بر اساس دستورالعمل های سازمان بین المللی همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) شماره 201، 202، 236) صحت گذاری شدند.
  5) نهایتاً براساس خواص فیزیکی و شیمیایی مرتبط با سمیت موجودات آبزی، گروه بندی این نانومواد انجام شد.
  این گزارش شامل پیشنهاداتی برای حمایت از تعیین روابط جدید بین خواص فیزیکی و شیمیایی و سمیت زیستی نانومواد و در نتیجه بهبود گروه بندی بر اساس سمیت زیستی می باشد.